Home

 

power

‘De gelovigen uit de oude tijd ontmoetten God, kenden Hem en wandelden met Hem. Zij waren zich er zeer sterk van bewust dat ze contact hadden met God in de hemel, en door het geloof bezaten zij de zekerheid dat hun leven Hem welgevallig was…..Dat er slechts weinig christenen zijn voor wie dit wandelen met God een levende werkelijkheid is, zal niemand ontkennen. Ook valt niet te betwisten wat de oorzaak van dit gebrek is. In onze prediking en in onze handel en wandel neemt Hij niet de belangrijkste plaats in. Terwijl onze belijdenis met betrekking tot de Heilige Geest rechtzinnig en schriftuurlijk is, is Zijn tegenwoordigheid en kracht in het leven van de gelovigen,  in de bediening van het Woord, in het getuigenis van de Gemeente tegenover de wereld, niet volgens de belofte van het Woord, of de vereiste van Gods plan. Velen zijn zich van deze grote nood bewust en zoeken ernstig naar Gods bedoeling in deze, en naar de weg om hieruit verlost te worden. Sommigen beseffen dat hun eigen leven niet is , wat het zou moeten en kunnen zijn…..Zij kenden en eerden de inwonende Geest niet als de sterkte van hun leven, als de kracht van hun geloof, om hen voor altijd te doen zien op Jezus……Ze zijn niet in aanraking geweest met opwekkingen en bijeenkomsten; het onderricht dat zij krijgen is niet bijzonder nuttig met betrekking tot hun algehele heiliging, en hun omgeving werkt niet gunstig op de groei van hun geestelijk leven’

(voorwoord op zijn boek de Geest van Christus – 1888 – Andrew Murray)